جرم کوبیدنی کربنی

جرم کوبیدنی کربنی

از این محصول در کوره های S.A.F بجای آجر کربنی استفاده شده و مشخصات آن بسته به محصول تولیدی ، نوع و  ظرفیت کوره مشتری ، متفاوت خواهد بود.

 

Item

F.C. (%) Min.

Ash (%)

Max.

VM (%)

Max.

Moisture (%)

Max.

Resin

(%)

Size

I #

80~90

5

12

0.5

10-20

Powder